تبلیغات
الکترونیک ELECTRONIC - تعریف توان الکتریکی
الکترونیک ELECTRONIC
هر آنچه از الکترونیک میخواهید
مرتبه
تاریخ : 1392/05/31
به مقدار کار انجام شده بر واحد زمان توان می گویند و مقدار آن را می توان از رابطه ی P=w/t برحسب وات(w) بدست آورد .مقدار توان الکتریکی مدار ها از روابط زیر می توان حساب کرد .
p= VI
p= VI2
p=v2/Rطبقه بندی: گزیده ای از مبانی برق، 
ارسال توسط بهنام
آرشیو مطالب
مطالب پر بازدید
پیوند های روزانه

قالب وبلاگ